Tillstånd och tillsyn

Andersson & Bergh Förmögenhetsförvaltning AB står under Finansinspektionens tillsyn och kontrolleras löpande i enlighet med rådande lagar och regelverk. Vi vårdar och värnar om våra tillstånd så att du som kund kan känna dig trygg med att dina investeringar sköts på ett korrekt och regelrätt sätt.

Andersson & Bergh Förmögenhetsförvaltning AB är registrerat som försäkringsdistributörer och har därmed tillstånd från Finansinspektionen att enligt lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) förmedla livförsäkringar i alla klasser samt olycksfalls- och sjukförsäkring.

Andersson & Bergh Förmögenhetsförvaltning AB , org.nr. 559016-1591, är ett registrerat anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (SVP), org.nr. 556324–5447.
SVP är ett värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Att vara anknutet ombud till ett fristående värdepappersbolag, i vårt fall SVP, innebär att vi verkar under SVP:s tillstånd och namn avseende investeringstjänsterna investeringsrådgivning samt mottagande och vidarebefordran av order i fråga om finansiella instrument. SVP granskar vår rådgivning och dokumentation och säkerställer att verksamhet följer de regler som gäller för den svenska värdepappersmarknaden. Granskningen syftar till att kvalitetssäkra rådgivningen och ge kunder det skydd som de har rätt till.  

Om du är missnöjd med, eller har funderingar eller frågor avseende de investeringstjänster vi har erbjudit, ber vi dig i första hand kontakta oss på Andersson & Bergh Förmögenhetsförvaltning AB. Förhoppningsvis kan vi tillsammans reda ut aktuella omständigheter för att hitta en lösning. Det finns alltid möjlighet att framställa klagomål till SVP. Klagomålet ska framföras skriftligen och ställas till nedanstående adress (post eller e-post).

Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB
Klagomålsansvarig
Grev Turegatan 14, 4tr
114 46 Stockholm
E-post: klagomalsansvarig@svenskvpservice.se

För vidare information om Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB, se www.svenskvpservice.se

Rådgivarna på Andersson & Bergh Förmögenhetsförvaltning AB är licensierade hos SwedSec och därmed har våra rådgivare dokumenterad och nödvändig kunskap och kompetens. SwedSec arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad för anställda på finansmarknaden. Du kan läsa mer om SwedSec på deras hemsida www.swedsec.se

Andersson & Bergh Förmögenhetsförvaltning AB är anslutna till Insuresec som skyddar konsumenter och kunder genom att licensiera försäkringsdistributörer för att du som konsument och kund ska veta att du får kompetent vägledning och tryggt kunna investera i försäkringar. Insuresecs syfte är att se till att det finns transparens, effektivitet och konsumentnytta inom försäkringsdistribution men också säkerställa att det finns en sund konkurrens och ett stort utbud av rådgivningsmöjligheter. Du kan läsa mer om Insuresec på www.insuresec.se

Andersson & Bergh Förmögenhetsförvaltning AB är anslutna till Svenska försäkringsförmedlares förening, Sfm. Det är en branschorganisation för professionellt verksamma försäkringsdistributörer. Sfm verkar för en konkurrensutsatt marknad med fasta och lika spelregler för all förmedling, ett gott konsumentskydd genom ett förnuftigt regelverk och kunniga förmedlare som ser till sina uppdragsgivares intressen i första hand. Du kan läsa mer om Sfm på www.sfm.se